Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
Responsive image
Responsive image
นายสวัสดิ์ ยาหอม
ประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายเรืองศักดิ์ อินทรสุวรรณ
รองประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
Responsive image
Responsive image
นายมานะ ขันสิงห์
Responsive image
นางฉวีวรรณ คุณภาที
Responsive image
นายสมคิด ศรีวงษา
Responsive image
นางอำนาจ วงศ์กัณหา
Responsive image
นางสาวนิษาชล สุขสนาน
Responsive image
นายสวัสดิ์ ยาหอม
Responsive image
Responsive image
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
Responsive image
Responsive image
นายเรืองศักดิ์ อินทรสุวรรณ
Responsive image
นายปรีเปรม พิมพรมมา
Responsive image
นางขวัญตา เหมแดง
Responsive image
นางสาวสายฝน โคตรภา
Responsive image
นางดวงดาว อุ่นหล้า
Responsive image
นายเศรฐพงศ์ เพ็งจันทร์
Responsive image